Free shipping within Europe on everything except motorcycle parts!

Terms and Conditions

E-mailadres: Info@Clubstyle-europe.com

Artikel 1  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Clubstyle Europe en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Clubstyle Europe en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Clubstyle Europe voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Clubstyle Europe zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing   en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2  Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Clubstyle Europe gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Clubstyle Europe niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3  De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Clubstyle Europe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Clubstyle Europe is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Clubstyle Europe passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Clubstyle Europe daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Clubstyle Europe kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Clubstyle Europe op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Clubstyle Europe zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Clubstyle Europe waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4  Herroepingsrecht

Bij producten:
Let op : 

Bij het bestellen van kledij bent u zelf verantwoordelijk voor de gekozen maatvoering. Wij zijn geen kleding winkel. Heeft u maat M besteld maar wilt u toch een maat S ? Geen probleem, maar hiervoor zullen wij helaas verzendkosten voor in rekening moeten brengen. 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. (Zie uitzondering hierboven)
 2. Clubstyle Europe mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Clubstyle Europe mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 5. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 6. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Clubstyle Europe mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Clubstyle Europe de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Clubstyle Europe de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 5  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Onderdelen die speciaal op aanvraag van klanten worden besteld die type specfiek zijn (zoals onderhouds artikelen en electronische componenten) worden niet retour genomen.
 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Clubstyle Europe hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 6  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Clubstyle Europe.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Clubstyle Europe. Dit hoeft niet als Clubstyle Europe heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Clubstyle Europe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Clubstyle Europe niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Clubstyle Europe aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7  Verplichtingen van Clubstyle Europe bij herroeping

 1. Als Clubstyle Europe de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Clubstyle Europe vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Clubstyle Europe in rekening gebracht mits dit bestemd is geweest voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Clubstyle Europe aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Bij het vermoeden dat er aankopen worden verricht door de consument welke niet voor eigen gebruik bestemd zijn en het misbruik maken van de herroepingsplicht heeft Clubstyle Europe het recht af te zien van het terugbetalen van de verzendkosten aan de consument.
 3. Clubstyle Europe gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Clubstyle Europe de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8  De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Clubstyle Europe producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Clubstyle Europe geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Clubstyle Europe dit bedongen heeft en:
 5. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9  Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Clubstyle Europe staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Clubstyle Europe er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Clubstyle Europe, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Clubstyle Europe kan doen gelden indien Clubstyle Europe is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Clubstyle Europe, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 10  Levering en uitvoering

 1. Clubstyle Europe zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Clubstyle Europe kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Clubstyle Europe geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Clubstyle Europe het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Clubstyle Europe tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Clubstyle Europe bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Klarna – Global Shipping Policy
This international shipping policy applies solely to deliveries/collection of goods and services
to/by Customers located in countries for which no jurisdiction specific shipping policy is
available.

Klarna reserves the right to change this policy and will, if deemed necessary, inform the
Merchant of such changes with one month’s prior notice.

 1. General requirements
  Merchant must ship its sold goods or services in any of the ways described under section 2,
  3 or 4 below.

  Merchant has to answer Klarna’s request for information related to any transaction within 24 hours. This applies on all days on which Merchant operates (i.e., days on which Merchant ships goods and/or activates transactions). Merchant shall provide Klarna with up-to-date contact details (E-mail address or cell phone number) for questions from Klarna.

  Merchant shall not dispatch/hand-out goods if Klarna informs Merchant that the underlying transaction has been deemed high risk according to Klarna’s security controls.

  The delivery notification shall be sent to the Customer’s contact details (e.g. E-mail-address, telephone number and/or mailing address) approved by Klarna at the time of the order.

  Merchant shall store information related to the respective delivery/hand-out (e.g. tracking number, proof of delivery, third party authorization and identification) for at least six (6) months and, upon request, provide such information to Klarna.

 2. Delivery through an external shipping company
  The following rules shall be followed for deliveries where an external shipping company is
  being used:
  1. The goods shall be sent with tracking (with the possibility to track the goods online) to the Customer and the delivery address approved by Klarna at the time of the order.
  2. The tracking number shall be provided to Klarna at activation of the transaction in the activation call or, where this is not possible, upon Klarna’s request.
  3. The assigned shipping company shall follow the following security controls:
   Home deliveries: The goods shall not be handed out to another person than the Customer approved by Klarna. Hand-outs to persons who are deemed to be
  entitled to receive deliveries on behalf of the Customer are allowed (e.g. handouts to close relatives living in the same household). The shipping company shall
  produce a proof of delivery document that shows date and time of delivery, printed name and signature of the person receiving the goods.
   Manned pick-up point: If the goods can not be delivered at the Customer’s home or if the Customer has chosen a pick-up point, the goods shall be sent to the pickup point of the shipping company closest to the approved delivery address or within a range of 10 km of the approved delivery address. The shipping company shall verify the ID of the customer. Further, the pick-up point shall produce a proof of delivery document that shows date and time of the hand out, printed name of the addressee and signature of the person picking up the goods.
  4. The Merchant shall upon Klarna’s request – where possible – ask the shipping company to stop the delivery and inform Klarna of all developments in relation to the delivery.
  5. In order to reduce administration efforts, the Merchant may authorize Klarna to directly request information from the shipping company or to ask the shipping
  company to stop a certain delivery.

  3. Delivery with own delivery service
  The following rules shall be followed for deliveries where the Merchant’s own delivery service
  is being used:
  1. The goods have to be delivered to the Customer and the delivery address approved by Klarna at the time of the order.
  2. The goods shall not be handed out to another person than the Customer approved by Klarna. Hand-outs to persons who are deemed to be entitled to receive deliveries on behalf of the addressee are allowed (e.g. hand-outs to close relatives living in the same household). Further, Merchants shall produce a proof of delivery document that shows date and time of delivery, goods list, printed name and signature of the person receiving the goods.
  3. The Merchant shall upon Klarna’s request stop the delivery and inform Klarna of all developments in relation to the delivery.

  4. Collection in physical stores
  The following rules shall be followed for hand-outs in physical stores:
  1. Goods may only be handed out to the Customer approved by Klarna at the time of the order.
  2. Merchant shall verify the ID of the Customer.
  3. Merchant shall produce a proof of delivery document that shows date and time of the hand out, goods list, prices, printed name of the Customer and a signature of the person to whom the goods are handed out.

Artikel 11  Klachtenregeling

 1. Clubstyle Europe beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Clubstyle Europe.
 3. Bij Clubstyle Europe ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Clubstyle Europe binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Clubstyle Europe in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12  Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Clubstyle Europe en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13  Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14 – Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen
 • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.